Termomodernizacja

W ostatnich czasach coraz częściej słyszymy o efektywności energetycznej budynków. Najniższe efektywności prezentują stare budynki, przede wszystkim chodzi tutaj o budynki nieocieplone, których w naszym kraju jest ciągle spora ilość, jak również o budynki ze starymi nieefektywnymi źródłami ciepła. Rozwiązaniem takiego problemu byłaby modernizacja takich budynków, a tu z pomocą przychodzi ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów, która daje nam możliwość pozyskania kredytu na tego typu działania. Ustawa rozróżnia dwa zasadnicze pojęcia: przedsięwzięcie termomodernizacyjne, które w skrócie można opisać jako działanie mające na celu zmniejszenie zapotrzebowania na energię, zmniejszenie strat energii bądź modernizację źródła ciepła w tym również wymianę na źródła odnawialne; oraz przedsięwzięcie remontowe, mające zastosowanie do budynków wielorodzinnych, ich remont, ulepszenie, wymiana okien lub balkonów czy wyposażenie w instalacje i urządzenie wymagane przez przepisy dla nowych budynków. Zarówno z tytułu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego jak i remontowego przysługują premie.

Komu przysługuje premia termomodernizacyjna?
Premia termomodernizacyjna przysługuje inwestorowi w sytuacjach kiedy z audytu energetycznego wynika, iż przedsięwzięcie termomodernizacyjne spowoduje:
 1. Zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków:
  • w których modernizuje się tylko system grzewczy – o min. 10[%]
  • w których po 1984r. modernizowano system grzewczy – o min. 15[%]
  • pozostałych – o min. 25[%]
 2. Zmniejszenie rocznych strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła – o min. 25[%]
 3. Zmniejszenie rocznych kosztów pozyskania ciepła w wyniku wykonania przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła lub w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła – o min. 20[%]
 4. Wymianę źródła energii na źródło odnawialne lub wysokosprawną kogenerację.
Komu przysługuje premia remontowa?
O premie remontową może ubiegać się inwestor, w przypadku gdy budynek wielorodzinny był użytkowany przed 14.08.1961r. Należy to potwierdzić każdym dokumentem, który może wskazywać na możliwość faktycznego korzystania z budynku, lub w przypadku braku takiego dokumentu pisemnym oświadczeniem potwierdzającym fakt użytkowania takiego budynku. Premia przysługuje jeżeli w wyniku przedsięwzięcia remontowego nastąpi:
 1. Zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię dostarczaną do budynku wielorodzinnego na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej – o min. 10[%] (wskaźnik kosztu takiego przedsięwzięcia musi zawierać się w granicach 0,05 do 0,7).
 2. Zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię dostarczaną do budynku wielorodzinnego na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej – o min. 25[%] (w przypadku gdy wskaźnik kosztu przedsięwzięcia przekracza 0,3)
W ostatnim przypadku należy rozważyć czy budynek wielorodzinny uzyskał wcześniej premię termomodernizacyjną lub remontową. Przy staraniu się o premię termomodernizacyjną należy wiedzieć, iż stanowi ona 20[%] kredytu zaciągniętego na realizację przedsięwzięcia, jednocześnie nie może przekroczyć 16[%] poniesionych kosztów, ani też dwukrotności przewidywanych rocznych oszczędności wykazanych na podstawie audytu. Premia remontowa również stanowi 20[%] przyznanego kredytu, jednakże w tym przypadku nie może ona przekroczyć 15[%] poniesionych kosztów, należy również wiedzieć, iż w przypadku kiedy w budynku znajdują się inne lokale niż mieszkalne wysokość premii należy przemnożyć przez wskaźnik udziału powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w całkowitej powierzchni użytkowej.

Gdzie uzyskać premię?
Opisane premie przyznaje BGK (Bank Gospodarstwa Krajowego) na wniosek inwestora, dzieje się to jednak za pośrednictwem banku kredytującego. Do wniosku należy dołączyć dwa istotne załączniki, a mianowicie audyt energetyczny/remontowy oraz oświadczenie, iż przyznany kredyt nie zostanie przeznaczony na sfinansowanie prac, na które otrzymano środki UE lub też na sfinansowanie prac, na które zaciągnięto inny kredyt i przyznana do niego została premia termomodernizacyjna lub remontowa. W przypadku premii remontowej należy dodatkowo dołączyć wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis z bieżącego oraz dwóch poprzednich lat podatkowych.