Egzamin

Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych przeprowadza się w dwóch etapach:
 • pierwszy etap postępowania kwalifikacyjnego, zwany „etapem wstępnym”
 • drugi etap postępowania kwalifikacyjnego, zwany „egzaminem”
W trakcie etapu wstępnego Komisja ustala, czy kandydat na rzeczoznawcę majątkowego spełnia warunki dopuszczenia do egzaminu przeprowadzanego w celu uzyskania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości, w tym sprawdza, czy przedłożone projekty operatów szacunkowych spełniają określone wymagania.

W trakcie egzaminu, obejmującego część pisemną i ustną, Komisja sprawdza przygotowanie teoretyczne i praktyczne kandydata do wykonywania działalności zawodowej.

Kandydat na rzeczoznawcę majątkowego składa do ministra wniosek o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości, nie później niż na czterdzieści dni przed wybranym terminem etapu wstępnego.

Do wniosku należy dołączyć:
 1. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
 2. oświadczenie o niekaraniu za przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, za przestępstwo przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, za przestępstwo przeciwko mieniu, za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, za przestępstwo przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe
 3. dokumenty potwierdzające posiadanie wyższego wykształcenia
 4. dokumenty potwierdzające ukończenie studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości
 5. dwie fotografie kandydata, o wymiarach 35 x 45 mm
 6. dziennik praktyki zawodowej lub inny dokument potwierdzający praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu, w przypadkach o których mowa w art. 177 ust. 2 i 2b ustawy
 7. sześć samodzielnie sporządzonych projektów operatów szacunkowych w przypadku wyboru trybu części ustnej egzaminu polegającej na omówieniu procedur wyceny nieruchomości zastosowanych w projektach operatów szacunkowych
 8. dowód wniesienia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne
Część pisemna egzaminu trwa 90 minut i polega na rozwiązaniu testu wielokrotnego wyboru składającego się z 90 pytań. Zakres merytoryczny pytań obejmuje zagadnienia określone w przepisach rozporządzenia w sprawie minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości.

Za każdą odpowiedź w teście przyznaje się:
 • za odpowiedź prawidłową: 1 punkt, przy czym za prawidłową uznaje się odpowiedź wskazującą wszystkie poprawne odpowiedzi cząstkowe
 • za odpowiedź nieprawidłową lub brak odpowiedzi: 0 punktów
Do części ustnej egzaminu mogą być dopuszczeni kandydaci, którzy uzyskali z testu, co najmniej 65 punktów.

Przygotowanie praktyczne kandydatów Komisja sprawdza w części ustnej egzaminu. Zgodnie z dokonanym wyborem trybu części ustnej egzaminu kandydat:
 1. omawia procedury wyceny nieruchomości zastosowane w dwóch projektach operatów szacunkowych wybranych przez Komisję spośród sześciu dołączonych do wniosku albo
 2. omawia dwie wylosowane procedury wyceny nieruchomości, z uwzględnieniem rodzaju nieruchomości i celu wyceny
Po omówieniu przez kandydata procedur, zespół kwalifikacyjny zadaje po trzy pytania do każdej z dwóch omówionych procedur wyceny nieruchomości, dotyczące podstaw prawnych, zastosowanych podejść, metod i technik wyceny, źródeł informacji o nieruchomościach, a także analizy rynku nieruchomości. Omówienie każdej procedury wyceny nieruchomości jest oceniane w czterostopniowej skali od 0 do 3 punktów. Każda odpowiedź na pytanie jest oceniana w czterostopniowej skali od 0 do 3 punktów. Część ustną egzaminu uznaje się za zakończoną wynikiem pozytywnym, jeżeli kandydat uzyskał minimum 14 punktów z ogólnej liczby 24 punktów możliwych do uzyskania.

Kandydat, który zakończył część ustną egzaminu wynikiem negatywnym, lub nie przystąpił do części ustnej egzaminu, może złożyć wniosek o ponowne przystąpienie do części ustnej egzaminu.

Na podstawie wyników postępowania kwalifikacyjnego zamieszczonych w protokole, wydaje się świadectwo nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości albo decyzję odmawiającą nadania tych uprawnień.

Koszty postępowania kwalifikacyjnego

Wysokość opłaty za postępowanie kwalifikacyjne dla kandydata na rzeczoznawcę majątkowego jest uzależniona od etapu postępowania kwalifikacyjnego i wynosi:
 1. Za pierwszy etap postępowania kwalifikacyjnego, zwanego „etapem wstępnym” — 250 zł
 2. W drugim etapie postępowania kwalifikacyjnego, zwanym „egzaminem”:
  • za część pisemną egzaminu — 450 zł
  • za część ustną egzaminu — 450 zł
Sumaryczny koszt postępowania kwalifikacyjnego to 1150 zł.

W przypadku ponownego przystąpienia przez kandydata do części pisemnej i ustnej egzaminu wysokość opłaty za egzamin wynosi 450 zł odpowiednio za każdą część egzaminu.

W przypadku ponownego przystąpienia przez kandydata do części ustnej egzaminu wysokość opłaty wynosi 450 zł.

W przypadku złożenia przez kandydata wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, wysokość opłaty za postępowanie kwalifikacyjne wynosi 250 zł.

Wniesiona opłata za postępowanie kwalifikacyjne podlega zwrotowi:
 1. za całość postępowania kwalifikacyjnego, w przypadku gdy kandydat nie później niż na 7 dni przed terminem etapu wstępnego wycofa wniosek o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości
 2. za część pisemną i ustną egzaminu, w przypadku gdy kandydat:
  1. nie został dopuszczony do egzaminu,
  2. nie później niż na 7 dni przed terminem części pisemnej egzaminu wycofał wniosek o ponowne przystąpienie do egzaminu
 3. za część ustną egzaminu, w przypadku gdy kandydat:
  1. nie stawił się na części pisemnej egzaminu,
  2. zakończył część pisemną egzaminu wynikiem negatywnym,
  3. wycofał wniosek o ponowne przystąpienie do części ustnej egzaminu, nie później niż na 7 dni przed terminem tej części egzaminu.
Wniesiona opłata za postępowanie kwalifikacyjne podlega również zwrotowi:
 1. za część pisemną i ustną egzaminu, w przypadku gdy kandydat nie przystąpił do części pisemnej egzaminu,
 2. za część ustną egzaminu, w przypadku gdy kandydat nie przystąpił do tej części egzaminu
– jeżeli nastąpiło to z przyczyn losowych, a kandydat złożył udokumentowany wniosek o zwrot wniesionej opłaty w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia poszczególnych części egzaminu, do których kandydat nie przystąpił.