Praktyki

Kandydaci odbywają praktykę zawodową w celu przygotowania do prowadzenia działalności zawodowej w zakresie szacowania nieruchomości.

Praktyka zawodowa dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych nie może trwać krócej niż 6 miesięcy.

W ramach praktyki zawodowej kandydat na rzeczoznawcę majątkowego:
 1. Uczestniczy w wykonywaniu czynności związanych z szacowaniem nieruchomości:
  1. określaniu wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością
  2. sporządzaniu opracowań i ekspertyz, niestanowiących operatu szacunkowego, dotyczących:
   • rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku
   • efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju
   • skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych
   • oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali
   • bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości
   • określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora
   • wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości
   • wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości
 2. Samodzielnie sporządza projekty operatów szacunkowych, w których określa wartość co najmniej sześciu rodzajów nieruchomości spośród następujących:
  1. nieruchomości lokalowej lub nieruchomości jako przedmiotu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, w podejściu porównawczym, metodą korygowania ceny średniej
  2. nieruchomości zabudowanej, w podejściu porównawczym, metodą porównywania parami
  3. nieruchomości przynoszącej lub mogącej przynosić dochód, w podejściu dochodowym
  4. budynku lub budowli, w podejściu kosztowym
  5. nieruchomości gruntowej w celu ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie lub przejęcie z mocy prawa w związku z realizacją celu publicznego
  6. nieruchomości rolnej lub leśnej
  7. nieruchomości gruntowej w celu naliczenia opłaty adiacenckiej lub opłaty planistycznej
  8. nieruchomości obciążonej służebnością w celu ustalenia wynagrodzenia za jej ustanowienie
 3. Zapoznaje się ze sposobem korzystania z rejestrów i ewidencji prowadzonych przez sądy oraz organy administracji publicznej, a także ze sposobem korzystania z innych dokumentów posiadanych przez urzędy i instytucje, zawierających niezbędne dane wykorzystywane przy szacowaniu nieruchomości, o których mowa w art. 155 ust. 1 ustawy
Praktykę zawodową odbywa się u prowadzącego praktykę zawodową, pod kierunkiem rzeczoznawcy majątkowego lub rzeczoznawców majątkowych, którzy wykonują działalność zawodową, o której mowa w art. 174 ust. 1 ustawy, nieprzerwanie przez co najmniej trzy lata w okresie pięciu lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o wpis na listę prowadzących praktykę zawodową, zwanych dalej „osobą uprawnioną”.

Równocześnie praktykę zawodową może odbywać u osoby uprawnionej lub pod jej nadzorem w sumie nie więcej niż pięciu kandydatów na rzeczoznawcę majątkowego.

Przebieg praktyki zawodowej jest dokumentowany w dzienniku praktyki zawodowej, zgodnie z harmonogramem praktyki (zapewniającym kandydatowi na rzeczoznawcę majątkowego zrealizowanie programu praktyki). Harmonogram stanowi załącznik do dziennika praktyki zawodowej.

Wpisów w dzienniku praktyki zawodowej dokonuje kandydat w sposób odzwierciedlający rodzaje wykonywanych czynności zawodowych, ze wskazaniem dat ich wykonywania. Wpisy potwierdza osoba uprawniona, poprzez złożenie przy każdym wpisie podpisu imiennego.

W dzienniku praktyki zawodowej nie mogą być dokonywane zmiany lub poprawki z tym, że nie dotyczy to omyłek pisarskich. Ewentualne zmiany lub poprawki mogą być zawarte w wyjaśnieniach kandydata załączonych do dziennika praktyki.

Praktyka zawodowa rozpoczyna się w dniu dokonania w dzienniku praktyki zawodowej pierwszego wpisu, a kończy się w dniu dokonania ostatniego wpisu w tym dzienniku.

Po zakończeniu praktyki zawodowej prowadzący praktykę potwierdza w dzienniku praktyki zawodowej zrealizowanie jej programu, a organizator praktyki zawodowej sprawdza oraz potwierdza spełnienie warunków jej odbycia poprzez złożenie podpisów.

Dokumentem potwierdzającym odbycie praktyki zawodowej jest wypełniony przez kandydata dziennik praktyki zawodowej, podpisany przez prowadzącego praktykę zawodową oraz potwierdzony przez organizatora praktyki zawodowej.

Wzór dziennika praktyki zawodowej dla kandydatów na rzeczoznawcę majątkowego określa załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości.