Praktyki

Kandydaci odbywają praktykę zawodową w celu przygotowania do prowadzenia działalności zawodowej w zakresie szacowania nieruchomości.

Praktyka zawodowa dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych nie może trwać krócej niż 6 miesięcy.

W ramach praktyki zawodowej kandydat na rzeczoznawcę majątkowego:
 1. Uczestniczy w wykonywaniu czynności związanych z szacowaniem nieruchomości:
  1. określaniu wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością
  2. sporządzaniu opracowań i ekspertyz, niestanowiących operatu szacunkowego, dotyczących:
   • rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku
   • efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju
   • skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych
   • oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali
   • bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości
   • określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora
   • wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości
   • wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości
 2. Samodzielnie sporządza projekty operatów szacunkowych, w których określa wartość co najmniej sześciu rodzajów nieruchomości spośród następujących:
  1. nieruchomości lokalowej, w podejściu porównawczym, metodą porównywania parami
  2. nieruchomości zabudowanej, w podejściu porównawczym, metodą korygowania ceny średniej
  3. nieruchomości przynoszącej lub mogącej przynosić dochód, w podejściu dochodowym
  4. budynku lub budowli, w podejściu kosztowym
  5. nieruchomości gruntowej w celu aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego
  6. nieruchomości leśnej lub rolnej dla celu ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie
  7. nieruchomości gruntowej w celu naliczenia opłaty adiacenckiej
  8. nieruchomości jako przedmiotu ograniczonego prawa rzeczowego
 3. Zapoznaje się ze sposobem korzystania z rejestrów i ewidencji prowadzonych przez sądy, gminy oraz starostów, a także z innych dokumentów znajdujących się w posiadaniu urzędów i instytucji, zawierających niezbędne dane wykorzystywane przy szacowaniu nieruchomości
Kandydat może odbywać u osoby uprawnionej praktykę zawodową w zakresie szacowania nieruchomości, jeżeli osoba ta wykonuje działalność zawodową rzeczoznawstwa majątkowego nieprzerwanie przez okres przynajmniej 5 lat poprzedzających prowadzenie praktyki zawodowej.

Równocześnie praktykę zawodową może odbywać u osoby uprawnionej lub pod jej nadzorem w sumie nie więcej niż pięciu kandydatów na rzeczoznawcę majątkowego.

Przebieg praktyki zawodowej jest dokumentowany w dzienniku praktyki zawodowej, zgodnie z harmonogramem praktyki (zapewniającym kandydatowi na rzeczoznawcę majątkowego zrealizowanie programu praktyki). Harmonogram stanowi załącznik do dziennika praktyki zawodowej.

Wpisów w dzienniku praktyki zawodowej dokonuje kandydat w sposób odzwierciedlający rodzaje wykonywanych czynności zawodowych, ze wskazaniem dat ich wykonywania. Wpisy potwierdza osoba uprawniona, poprzez złożenie przy każdym wpisie podpisu imiennego.

W dzienniku praktyki zawodowej nie mogą być dokonywane zmiany lub poprawki z tym, że nie dotyczy to omyłek pisarskich. Ewentualne zmiany lub poprawki mogą być zawarte w wyjaśnieniach kandydata załączonych do dziennika praktyki.

Praktyka zawodowa rozpoczyna się w dniu dokonania w dzienniku praktyki zawodowej pierwszego wpisu, a kończy się w dniu dokonania ostatniego wpisu w tym dzienniku.

Po zakończeniu praktyki zawodowej prowadzący praktykę potwierdza w dzienniku praktyki zawodowej zrealizowanie jej programu, a organizator praktyki zawodowej sprawdza oraz potwierdza spełnienie warunków jej odbycia poprzez złożenie podpisów.

Dokumentem potwierdzającym odbycie praktyki zawodowej jest wypełniony przez kandydata dziennik praktyki zawodowej, podpisany przez prowadzącego praktykę zawodową oraz potwierdzony przez organizatora praktyki zawodowej.

Wzór dziennika praktyki zawodowej dla kandydatów na rzeczoznawcę majątkowego określa załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości.