Analiza rynku

Określanie wartości nieruchomości poprzedza się analizą rynku nieruchomości, w szczególności w zakresie uzyskiwanych cen, stawek czynszów oraz warunków zawarcia transakcji. Zakres analizy rynku i stopień jej szczegółowości winien wynikać w szczególności z:
  • rodzaju nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny
  • celu i zakresu wyceny
  • przyjętego w operacie szacunkowym sposobu wyceny
  • dostępności i liczby danych rynkowych
Celem dokonywanej analizy jest określenie podstaw rynkowych sporządzenia wyceny, a w szczególności:
  • stanu i stopnia rozwoju rynku w odniesieniu do rodzaju nieruchomości stanowiącej przedmiot wyceny
  • uwarunkowań tego rynku, w tym stosunków w zakresie popytu i podaży, oraz kształtowania się na tym tle cen
  • stopnia spełnienia przez nieruchomość stanowiącą przedmiot wyceny, przystawalności do uwarunkowań rynku, w tym także z punktu widzenia kryterium przestrzennego (rynek lokalny, regionalny, krajowy, międzynarodowy)
  • wybór danych przyjętych w procesie wyceny
Dane wykorzystane w operacie szacunkowym w związku z zastosowaniem odpowiedniego podejścia, metody i techniki szacowania nie stanowią analizy i charakterystyki rynku nieruchomości, lecz jej rezultat. Dobór tych danych winien być dokonany z uwzględnieniem wyników analizy.