Nakłady

 1. Na potrzeby określenia wartości nakładów określa się wartość nieruchomości, na której dokonano nakładów, łącznie z tymi nakładami.
 2. Z wartości nieruchomości, o której mowa wyżej wyodrębnia się odpowiednio:
  • nakłady, których wartość określa się według zasad rynkowych
  • nakłady, których wartość określa się według zasad kosztowych
Określenie wartości nakładów poprzedza się ustaleniem okresu, w którym dokonano nakładów, i ich zakresu rzeczowego.
 1. Wartość nakładów odpowiada różnicy wartości nieruchomości uwzględniającej jej stan po dokonaniu nakładów i wartości nieruchomości uwzględniającej jej stan przed dokonaniem tych nakładów, przy czym:
  • przy określaniu wartości nakładów według zasad rynkowych, dla ustalenia różnicy wartości nieruchomości określa się jej wartość rynkową
WN = WRpo - WRprzed
WN – wartość nakładów
WRpo – wartość rynkowa nieruchomości uwzględniająca jej stan po dokonaniu nakładów
WRprzed – wartość rynkowa nieruchomości uwzględniająca jej stan przed dokonaniem tych nakładów
  • przy określaniu wartości nakładów według zasad kosztowych, dla ustalenia różnicy wartości nieruchomości określa się jej wartość odtworzeniową
WN = WOpo - WOprzed
WN – wartośc nakładów
WOpo – wartość odtworzeniowa nieruchomości uwzględniająca jej stan po dokonaniu nakładów
WOprzed – wartość odtworzeniowa nieruchomości uwzględniająca jej stan przed dokonaniem tych nakładów
 1. W przypadku braku danych umożliwiających określenie wartości nieruchomości uwzględniającej jej stan przed dokonaniem nakładów albo, gdy mały zakres nakładów nie uzasadnia zastosowania wyżej wymienionego sposobu, wartość nakładów określa się jako równą wartości nieruchomości uwzględniającej jej stan po dokonaniu nakładów, pomniejszonej o wartość gruntu jako przedmiotu prawa własności i pomnożonej przez wskaźnik przeliczeniowy dokonanych nakładów.
WN = (Wpo - WG) x wskprz
 1. Wskaźnik przeliczeniowy ustala się jako:
  • stosunek wysokości nakładów, obliczonych z uwzględnieniem ich zakresu rzeczowego oraz uzyskiwanych na rynku lokalnym cen robót wykonanych w ramach tych nakładów, do kosztów odtworzenia części składowych gruntu, których te nakłady dotyczą, z uwzględnieniem ich stanu po dokonaniu nakładów, albo
  • udział wysokości nakładów w kosztach odtworzenia tych części składowych, o ile istnieją dane pozwalające na jego ustalenie na podstawie analizy obiektów podobnych
Uwzględnia się stopień zużycia technicznego odpowiednio tych elementów części składowych gruntu, których te nakłady dotyczą, oraz części składowych gruntu po dokonaniu nakładów.
wskprz = (N x (1 - Sztel)) /( KO x (1 - SztCzSkł))
 1. Wartość nieruchomości, o której mowa wyżej, określa się, jako wartość rynkową, jeżeli wartość nakładów jest określana według zasad rynkowych albo jako wartość odtworzeniową, jeżeli wartość nakładów jest określana według zasad kosztowych.
 2. Powyższe przepisy stosuje się odpowiednio do określenia wartości nakładów dokonanych na nieruchomości będącej przedmiotem użytkowania wieczystego oraz odpowiednio do wartości nakładów, które zostaną poniesione w przyszłości, a ich zakres rzeczowy został ustalony.