Trwały zarząd

Trwały zarząd jest formą prawną władania nieruchomością przez jednostkę organizacyjną. Za nieruchomość oddaną w trwały zarząd pobiera się opłaty roczne. Opłaty z tytułu trwałego zarządu ustala się według stawki procentowej od ceny nieruchomości ustalonej na podstawie jej wartości.

Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu jest uzależniona od celu, na jaki nieruchomość została oddana, i wynosi:
  • za nieruchomości oddane na cele obronności i bezpieczeństwa państwa, w tym ochrony przeciwpożarowej – 0,1 % ceny
  • za nieruchomości oddane na cele mieszkaniowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych, działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, a także na siedziby organów władzy i administracji publicznej – 0,3 % ceny
  • za pozostałe nieruchomości – 1 % ceny
Ustalanie ceny nieruchomości oddawanej w trwały zarząd lub aktualizacja opłat z tego tytułu

Na potrzeby ustalenia ceny nieruchomości oddawanej w trwały zarząd lub na potrzeby aktualizacji opłat z tego tytułu określa się jej wartość jako przedmiotu prawa własności.

Wartość, o której mowa wyżej, określa się łącznie dla gruntu i dla części składowych tego gruntu.

Przy określaniu wartości nieruchomości oddanej w trwały zarząd nie uwzględnia się wartości budynków i innych urządzeń jeżeli jednostka organizacyjna poniosła nakłady na ich wybudowanie. Rodzaje tych budynków i innych urządzeń określa w zleceniu zamawiający wykonanie wyceny.

Przy ustalaniu ceny nieruchomości w przypadku, gdy jednostka organizacyjna poniosła nakłady na zabudowę, odbudowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont obiektu budowlanego położonego na nieruchomości, określa się jej wartość łącznie dla gruntu oraz dla jego części składowych. W cenie nieruchomości nie uwzględnia się wyżej wymienionych nakładów, które szacuje się zgodnie z § 35 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego.

Jeżeli w trwały zarząd oddawana jest nieruchomość stanowiąca przedmiot użytkowania wieczystego, wartość obejmuje wartość tego prawa oraz wartość budynków i innych urządzeń stanowiących odrębną własność. Nie uwzględnia się wyżej wymienionych nakładów, natomiast do oszacowania gruntu jako przedmiotu prawa użytkowania wieczystego stosuje się następujące zasady:
  • stosuje się podejście porównawcze, przyjmując ceny transakcyjne uzyskiwane przy sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych jako przedmiotu prawa użytkowania wieczystego, z uwzględnieniem wysokości stawek procentowych opłat rocznych i niewykorzystanego okresu trwania prawa użytkowania wieczystego
  • jeżeli na rynku nieruchomości, właściwym ze względu na położenie wycenianej nieruchomości, brak jest transakcji sprzedaży nieruchomości jako przedmiotu prawa użytkowania wieczystego, ale dokonano transakcji sprzedaży nieruchomości jako przedmiotu prawa własności, wartość rynkową wycenianej nieruchomości jako przedmiotu prawa użytkowania wieczystego określa się na podstawie wzajemnych relacji pomiędzy cenami nieruchomości jako przedmiotu prawa użytkowania wieczystego a cenami nieruchomości jako przedmiotu prawa własności, uzyskiwanymi przy transakcjach dokonywanych na innych porównywalnych rynkach nieruchomości
  • jeżeli nie ma możliwości zastosowania wyżej wymienionych sposobów wyceny, wartość określa się jako iloczyn wartości nieruchomości gruntowej niezabudowanej jako przedmiotu prawa własności i współczynnika korygującego obliczonego według wzoru:
wk=(1 - (Sr / R)) x (t / T) + 0,25 x (T - t) / T
gdzie:
Wk – współczynnik korygujący
Sr – stawka procentowa opłaty rocznej nie większa niż 3%
t – liczba lat niewykorzystanego okresu użytkowania wieczystego
T – liczba lat, na które ustanowiono użytkowanie wieczyste
R – przeciętna stopa kapitalizacji ustalana na podstawie badania rynku nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, nie mniejsza jednak niż 0,09 i nie większa niż 0,12

Przy określaniu wartości nakładów poniesionych przez jednostkę organizacyjną na budowę poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej i nakładów koniecznych wpływających na cechy techniczno-użytkowe gruntu, poniesione przez jednostkę organizacyjną, stosuje się następujące zasady:
  • wartość nakładów stanowi iloczyn wartości rynkowych nieruchomości i procentowego udziału jednostki organizacyjnej w kosztach budowy poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej
NJO = (WRpo - WRprzed) x u%
WRpo – wartość rynkowa nieruchomości uwzględniająca jej stan po dokonaniu nakładów
WRprzed – wartość rynkowa nieruchomości uwzględniająca jej stan przed dokonaniem tych nakładów