Nieruchomości leśne

Baza Wiedzy

Nieruchomość leśna to pojęcie, które może wydawać się nieco enigmatyczne, ale kryje za sobą fascynującą strukturę prawną i ekonomiczną, której zrozumienie jest kluczowe zarówno dla inwestorów, jak i dla miłośników przyrody. W artykule tym chciałbym przybliżyć Wam, czym dokładnie jest nieruchomość leśna, jakie cechy ją charakteryzują oraz jakie aspekty wpływają na jej wartość. Przedstawię również kilka istotnych procedur wyceny takich nieruchomości.

Definicja nieruchomości leśnej

Zgodnie ze Standardem V.6 „Wycena nieruchomości leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych”, nieruchomość leśna to nieruchomość lub jej część, która stanowi las w rozumieniu ustawy o lasach. Mówiąc prościej, jest to grunt o zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha, pokryty roślinnością leśną, taką jak drzewa, krzewy i runo leśne, lub przejściowo jej pozbawiony, przeznaczony do produkcji leśnej, ochrony przyrody, czy też wpisany do rejestru zabytków.

Cechy nieruchomości leśnych

Niezabudowane i nie przeznaczone pod zabudowę

Dla takich nieruchomości kluczowe są:

 1. Cechy taksacyjne drzewostanu – skład gatunkowy, wiek, bonitacja, stopień zadrzewienia, jakość techniczna i przydatność hodowlana.
 2. Siedliskowy typ lasu – różne typy lasu mają różne możliwości produkcyjne i wymagania pielęgnacyjne.
 3. Stan zagospodarowania i degradacja siedliska – wpływa na koszty i metody zarządzania.
 4. Położenie w strefach szkodliwego oddziaływania przemysłu – np. zanieczyszczenie powietrza czy szkody górnicze.
 5. Lokalizacja – bliskość dróg i innych infrastruktur może znacząco wpływać na wartość.

Zabudowane lub przeznaczone do zabudowy

Dla tych nieruchomości istotne są:

 1. Lokalizacja i położenie – to podstawowy czynnik wpływający na wartość.
 2. Różnorodność istniejącej lub możliwej zabudowy – oraz stan tej zabudowy.
 3. Wyposażenie w sieci infrastruktury technicznej – media, drogi, dostęp do usług.

Procedury wyceny nieruchomości leśnych

Wycena nieruchomości leśnych jest skomplikowanym procesem, który uwzględnia różne podejścia w zależności od specyfiki danej nieruchomości. Poniżej przedstawiam najważniejsze procedury:

Wycena nieruchomości leśnej bez drzewostanu

Choć w praktyce nie istnieje obrót gruntami leśnymi bez drzewostanu, do wyceny gruntu leśnego opracowana została metoda wskaźników szacunkowych gruntu:

WGL = i=1Nszi,j × Pi × C1m3dr × (1 + v1 + v2 + … + vn)

gdzie:

WGL = i=1Nszi,j × Pi × C1m3dr × (1 + v1 + v2 + … + vn)
Gdzie:
 • Nszi,j – wskaźnik szacunkowy dla i-tej grupy typu siedliskowego lasów oraz j-tego okręgu podatkowego.
 • Pi – powierzchnia nieruchomości leśnej w i-tej grupie typu siedliskowego.
 • C1m3dr – cena 1m³ drewna.
 • v1, v2, …, vn – współczynniki korekcyjne wynikające z cech nieruchomości leśnych.

Określenie wartości części składowych nieruchomości leśnych (drzewostanów)

Wartość odtworzeniowa

Stosowana dla upraw, młodników oraz zieleń miejskich udostępnianych publicznie:

W = Wki × P × k1,i × k2,i
Gdzie:
 • Wki – koszty związane z przygotowaniem gleby, zalesieniem, pielęgnacją i ochroną uprawy.
 • P – pole powierzchni drzewostanu.
 • k1,i – współczynnik jakości hodowlanej drzewostanów dla i-tej grupy.
 • k2,i – współczynnik uwzględniający wypady i przerwy w uprawach dla i-tej grupy.
WD = (VG × ri) × (k1 × U1 × C1 + k2 × U2 × C2 + … + kn × Un × Cn)
+ VDR × kDR × CDR
Gdzie:
 • VG – miąższość grubizny z korą.
 • ri – współczynniki do obliczenia miąższości netto.
 • k1, k2, …, kn – wskaźnik udziału w grubiźnie całkowitej określonych sortymentów drewna.
 • C1, C2, …, Cn – ceny sprzedaży określonych sortymentów drewna.
 • U1, U2, …, Un – wskaźnik redukcyjny ceny sprzedaży.
 • VDR – miąższość drobnicy.
 • kDR – wskaźnik przeliczający miąższość drobnicy całkowitej na miąższość drobnicy użytkowej.
 • CDR – cena sprzedaży drobnicy użytkowej.

Źródła informacji o nieruchomościach leśnych

W celu dokładnej wyceny nieruchomości leśnych, niezbędne jest korzystanie z różnych źródeł informacji:

 1. Plany urządzenia lasu – podstawowy dokument planistyczny dla lasów.
 2. Ewidencja gruntów Lasów Państwowych – zawiera dane o powierzchniach i zasobach.
 3. Dokumentacja nadleśnictw – szczegółowe informacje o zarządzanych obszarach.
 4. Publikacje specjalistyczne – raporty i analizy instytutów naukowych i organizacji leśnych.

Wycena nieruchomości leśnych to skomplikowany proces, który wymaga zarówno głębokiej wiedzy specjalistycznej, jak i dokładności w analizie wielu różnych czynników. Mam nadzieję, że przedstawione tutaj informacje pozwolą lepiej zrozumieć ten temat i ułatwią podejmowanie decyzji związanych z inwestowaniem w nieruchomości leśne. Pamiętajcie, że każdy las to nie tylko inwestycja, ale także część naszego dziedzictwa przyrodniczego, którą warto pielęgnować i chronić.

Ernest Konieczny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Do Góry