Rodzaje nieruchomości

Baza Wiedzy

Nieruchomości stanowią fundament gospodarki i codziennego życia. Artykuł 46 Kodeksu cywilnego precyzuje, co rozumiemy przez nieruchomości, dzieląc je na trzy główne kategorie: nieruchomości gruntowe, budynkowe oraz lokalowe. Poznanie tych klasyfikacji jest kluczowe dla każdej osoby zaangażowanej w rynek nieruchomości, od inwestorów po osoby prywatne. Poniżej przybliżę każdą z tych kategorii, bazując na mojej praktyce jako rzeczoznawca majątkowy oraz analityk rynku nieruchomości.

Nieruchomość gruntowa – definicja i klasyfikacja

Nieruchomość gruntowa: co to znaczy?

Nieruchomość gruntowa to część powierzchni ziemskiej, która stanowi odrębny przedmiot własności. W praktyce oznacza to, że posiadanie takiego gruntu daje właścicielowi prawo do użytkowania ziemi w sposób określony przez przepisy prawne.

Części składowe nieruchomości gruntowej

Według Kodeksu cywilnego, do części składowych gruntu należą:

 • Budynki
 • Urządzenia trwale z gruntem związane
 • Drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania
 • Prawa związane z własnością nieruchomości

To oznacza, że jeżeli na danym gruncie znajdują się budynki lub inne trwałe elementy, stają się one jego integralną częścią. Ważnym wyjątkiem są urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania mediów, jeśli wchodzą w skład przedsiębiorstwa – te nie są uznawane za części składowe nieruchomości.

Nieruchomość gruntowa zabudowana

Nieruchomość gruntowa może być zabudowana budynkami, które jednak nie zawsze stanowią jej część składową. Przykładowo, jeżeli grunt należy do osoby A, a budynek na nim postawiony jest własnością osoby B, mamy do czynienia z nieruchomością budynkową, nie gruntową zabudowaną.

Nieruchomość budynkowa – zrozumienie specyfiki

Nieruchomość budynkowa: definicja

Nieruchomość budynkową stanowi budynek, który jest odrębnym od gruntu przedmiotem własności. Typowym przykładem są budynki postawione na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste, gdzie grunt jest własnością Skarbu Państwa lub samorządu, a budynek należy do użytkownika wieczystego.

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym

Gdy mówimy o nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, mamy na myśli sytuację, gdzie budynek stanowi część składową gruntu. To odrębny przypadek od nieruchomości budynkowej, gdzie budynek jest wyodrębniony własnościowo od gruntu.

Nieruchomość lokalowa – co warto wiedzieć

Nieruchomość lokalowa: czym jest?

Nieruchomość lokalowa to części budynków trwale związanych z gruntem, które stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Ustanowienie odrębnej własności lokalu jest regulowane przez Ustawę o własności lokali (UWL).

Jak ustanowić odrębną własność lokalu?

Odrębną własność lokalu można ustanowić poprzez:

 1. Umowę – sporządzoną w formie aktu notarialnego.
 2. Jednostronną czynność prawną właściciela nieruchomości.
 3. Orzeczenie sądu znoszące współwłasność.

Lokale samodzielne i przynależne pomieszczenia

Samodzielny lokal mieszkalny to izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Do lokalu mogą przynależeć takie pomieszczenia jak piwnice, strychy, komórki czy garaże, nawet jeśli nie przylegają bezpośrednio do lokalu.

Udział w nieruchomości wspólnej

Właściciel lokalu ma udział w nieruchomości wspólnej, na którą składa się grunt oraz części budynku i urządzenia nie służące wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Udział ten oblicza się na podstawie powierzchni użytkowej lokalu i pomieszczeń przynależnych w stosunku do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali i pomieszczeń. Wzór na obliczenie tego udziału jest następujący:

Uli = (Pl + Ppp)Pli + Pppi

gdzie:

 • Uli – udział właściciela wyodrębnionego lokalu i
 • Pli – powierzchnia użytkowa lokalu i
 • Pppi – powierzchnia pomieszczeń przynależnych do lokalu i
 • ∑(Pl + Ppp) – suma powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi.

Przykład obliczenia udziału

Jeśli masz lokal o powierzchni użytkowej 50 m² i przynależy do niego piwnica o powierzchni 10 m², a łączna powierzchnia użytkowa wszystkich lokali w budynku wynosi 1000 m² (wraz z pomieszczeniami przynależnymi), obliczenia będą wyglądały następująco:

Uli = (100050 + 10) 100060 = 0.06

Oznacza to, że Twój udział w nieruchomości wspólnej wynosi 6%.

Zakończenie

Poznanie definicji i klasyfikacji nieruchomości jest kluczowe dla zrozumienia rynku nieruchomości oraz skutecznego zarządzania własnym majątkiem. Niezależnie od tego, czy jesteś inwestorem, prawnikiem czy osobą prywatną, zrozumienie różnic między nieruchomościami gruntowymi, budynkowymi i lokalowymi pomoże Ci podejmować świadome decyzje. Kluczowym elementem każdej transakcji nieruchomościowej jest precyzyjna znajomość przepisów oraz umiejętność ich zastosowania w praktyce. Mam nadzieję, że ten artykuł pomoże Ci w pełniejszym zrozumieniu tego fascynującego i skomplikowanego tematu.

Ernest Konieczny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Do Góry