Trwały zarząd

Baza Wiedzy

Trwały zarząd nieruchomością to jedna z form prawnych władania nieruchomością, która jest szczególnie istotna dla jednostek organizacyjnych. Rozwiązanie to może wydawać się skomplikowane, ale w praktyce jego zasady są dość jasne i uporządkowane.

Co to jest trwały zarząd?

Trwały zarząd nieruchomością to forma oddania nieruchomości jednostce organizacyjnej w celu jej wykorzystywania zgodnie z określonym przeznaczeniem. Jest to rodzaj prawa rzeczowego, które daje uprawnienia do korzystania z nieruchomości na podobnych zasadach jak własność, ale z pewnymi ograniczeniami wynikającymi z przepisów prawa oraz umowy.

Trwały zarząd: Opłaty z tego tytułu

Za nieruchomość oddaną w trwały zarząd pobiera się opłaty roczne. Te opłaty są ustalane na podstawie stawki procentowej od wartości nieruchomości. Wysokość tych stawek procentowych jest uzależniona od celu, na jaki nieruchomość została oddana i wynosi:

 1. 0,1% ceny – za nieruchomości oddane na cele obronności i bezpieczeństwa państwa, w tym ochrony przeciwpożarowej.
 2. 0,3% ceny – za nieruchomości oddane na cele mieszkaniowe, realizację urządzeń infrastruktury technicznej i inne cele publiczne, działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, a także na siedziby organów władzy i administracji publicznej.
 3. 1% ceny – za pozostałe nieruchomości.

Ustalanie ceny nieruchomości

Cena nieruchomości oddawanej w trwały zarząd lub aktualizowane opłaty z tego tytułu ustala się na podstawie jej wartości jako przedmiotu prawa własności. To oznacza, że wycena obejmuje zarówno grunt, jak i jego części składowe.

Przy określaniu wartości nieruchomości, jeśli jednostka organizacyjna poniosła nakłady na jej wybudowanie, nie uwzględnia się wartości tych budynków i urządzeń. To podejście jest zgodne z § 35 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego.

Przykład obliczenia wartości nieruchomości w trwałym zarządzie

Załóżmy, że mamy nieruchomość, której wartość gruntowa wynosi 1 000 000 zł. Jeżeli jednostka organizacyjna poniosła nakłady na budowę budynku na tej nieruchomości, nie uwzględniamy tych nakładów w wartości gruntu.

Wzór matematyczny na współczynnik korygujący, gdy nieruchomość jest przedmiotem prawa użytkowania wieczystego:

Wk = (1 – SrR) × tT + 0.25 × T – tT

gdzie:

 • Wk – współczynnik korygujący
 • Sr – stawka procentowa opłaty rocznej nie większa niż 3%
 • t – liczba lat niewykorzystanego okresu użytkowania wieczystego
 • T – liczba lat, na które ustanowiono użytkowanie wieczyste
 • R – przeciętna stopa kapitalizacji (nie mniejsza niż 0,09 i nie większa niż 0,12)

Jakie dokumenty są potrzebne?

Przy sporządzaniu wyceny nieruchomości do celów trwałego zarządu, niezbędne są:

 • Odpisy lub wypisy z księgi wieczystej – dokumenty potwierdzające prawa do nieruchomości.
 • Wypis z katastru nieruchomości – informacje o gruntach.
 • Plany sytuacyjne, mapy – lokalizacja i granice nieruchomości.
 • Dokumentacja fotograficzna – aktualny stan nieruchomości.
 • Fragmenty dokumentacji technicznej lub szkice techniczne – szczegóły dotyczące budynków i innych urządzeń.
 • Protokół z oględzin nieruchomości – jeśli został sporządzony.

Aktualizacja opłat z tytułu trwałego zarządu

Opłata za trwały zarząd może być aktualizowana, co wymaga ponownej wyceny nieruchomości. Podczas aktualizacji nie uwzględnia się wartości budynków i urządzeń, jeśli nakłady na nie zostały poniesione przez jednostkę organizacyjną.

Podsumowanie

Trwały zarząd nieruchomości jest kluczowym narzędziem w zarządzaniu mieniem przez jednostki organizacyjne. Jego zasady, choć mogą wydawać się skomplikowane, są jasno określone i mają na celu sprawiedliwe i efektywne gospodarowanie nieruchomościami. Przy odpowiednim podejściu i znajomości przepisów, jednostki mogą skutecznie wykorzystywać swoje zasoby, minimalizując jednocześnie koszty związane z opłatami za trwały zarząd nieruchomości.

Ernest Konieczny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Do Góry