Wywłaszczenia

Baza Wiedzy

Wywłaszczenie nieruchomości jest tematem, który budzi wiele emocji. Nie jest to nic dziwnego, gdyż oznacza pozbawienie właściciela jego prawa własności na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Przeprowadzenie tego procesu wymaga głębokiej znajomości prawa i procedur administracyjnych, a także precyzyjnej wyceny nieruchomości. W niniejszym artykule przedstawię dokładne kroki, jakie należy podjąć w przypadku wywłaszczenia oraz jak oblicza się odszkodowanie.

Czym jest wywłaszczenie?

Wywłaszczenie polega na pozbawieniu albo ograniczeniu prawa własności, prawa użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego na nieruchomości w drodze decyzji administracyjnej. Organem właściwym do przeprowadzenia wywłaszczenia jest starosta, który działa w imieniu administracji rządowej.

Warunki wywłaszczenia

Nieruchomość może zostać wywłaszczona wyłącznie na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa nie może być wywłaszczona, chyba że dotyczy to prawa użytkowania wieczystego lub ograniczonych praw rzeczowych obciążających nieruchomość.

Odszkodowanie za wywłaszczone nieruchomości

Wywłaszczenie nieruchomości następuje za odszkodowaniem na rzecz osoby wywłaszczonej, odpowiadającym wartości tych praw. Wysokość odszkodowania ustala starosta w decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości lub w odrębnej decyzji o odszkodowaniu.

Kryteria ustalania odszkodowania

Wysokość odszkodowania ustala się na podstawie:

 • Stanu, przeznaczenia i wartości nieruchomości w dniu wydania decyzji o wywłaszczeniu.
 • W przypadku decyzji o odszkodowaniu: stanu i przeznaczenia nieruchomości w dniu pozbawienia lub ograniczenia praw oraz jej wartości w dniu wydania decyzji o odszkodowaniu.

W szczególnych przypadkach, takich jak działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne w wyniku podziału lub scalenia nieruchomości, odszkodowanie ustala się według stanu i przeznaczenia nieruchomości na dzień podziału oraz wartości na dzień decyzji o odszkodowaniu.

Opinia rzeczoznawcy majątkowego

Podstawą ustalenia wysokości odszkodowania jest wartość rynkowa nieruchomości. Jeśli wartość rynkowa nie może być określona z powodu braku podobnych nieruchomości na rynku, stosuje się wartość odtworzeniową. Wycena gruntów pod drogi publiczne oraz innych nieruchomości uwzględnia rodzaj, położenie, sposób użytkowania, przeznaczenie i stan nieruchomości, a także aktualne ceny rynkowe.

Szczegółowe wyliczenia odszkodowań

Przy określaniu wartości nieruchomości dla celów odszkodowania, uwzględnia się:

 • Wartość gruntu i jego części składowych oddzielnie.
 • Koszt odtworzenia budynków, infrastruktury technicznej i innych urządzeń z uwzględnieniem stopnia zużycia.
 • Wartość drzewostanu leśnego lub zadrzewień, koszt zalesienia i pielęgnacji drzewostanu.
 • Wartość plantacji kultur wieloletnich, koszt ich założenia i pielęgnacji do czasu pierwszych zbiorów oraz wartość utraconych pożytków.

Wzór na wartość plantacji

Wycena plantacji kultur wieloletnich wymaga szczegółowych obliczeń, które uwzględniają koszty i odpisy amortyzacyjne:

Wp = Wi + Wk – A
A = Wi × tT
Wp = Wi × (1 – tT) + Wk
Gdzie:
 • Wp – wartość plantacji według stanu na dzień wyceny.
 • Wi – koszty założenia plantacji i jej pielęgnacji do czasu pierwszych zbiorów.
 • Wk – wartość utraconych pożytków od dnia wywłaszczenia do dnia zakończenia pełnego plonowania.
 • A – odpis amortyzacyjny.
 • t – liczba lat od pierwszego roku plonowania do momentu wyceny.
 • T – liczba lat pełnego plonowania.

Specustawa drogowa i wywłaszczenia

Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych reguluje wywłaszczenia pod inwestycje drogowe. Decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydaje wojewoda lub starosta, zależnie od kategorii drogi.

Wycena nieruchomości pod drogi publiczne

Wysokość odszkodowania za nieruchomości wywłaszczone na mocy specustawy drogowej ustala się według stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz jej wartości z dnia ustalenia odszkodowania. Przy określaniu wartości rynkowej nieruchomości uwzględnia się przeznaczenie działek wydzielonych pod nowe drogi oraz wartość działek sąsiednich, powiększając wynik nie więcej niż o 50%.

Podsumowanie

Proces wywłaszczenia nieruchomości jest skomplikowany i wymaga precyzyjnych działań administracyjnych oraz dokładnych wycen. Zarówno właściciele nieruchomości, jak i organy administracyjne muszą dokładnie znać przepisy prawne oraz kryteria wyceny, aby zapewnić sprawiedliwe odszkodowanie. Wycena gruntów pod drogi oraz innych nieruchomości przeznaczonych do wywłaszczenia jest kluczowym elementem tego procesu, który gwarantuje właściwą rekompensatę za utratę praw do nieruchomości.

Ernest Konieczny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Do Góry